Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí

 • S účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se nařizuje zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:
  • pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace),
  • pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace)
  • pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky,
  • je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
  • pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů,
  • pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
  • pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
  • pro pracovníky mezinárodní dopravy,
  • pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
  • pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice,
  • v naléhavých mimořádných situacích,
  • přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice;
 • s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se nařizuje zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí:
  • pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování,
  • pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země,
  • pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,
  • pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
  • pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
  • pro pracovníky mezinárodní dopravy,
  • pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
  • pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,
  • v naléhavých mimořádných situacích,
  • přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice;
 • s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se nařizuje všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,
  • to neplatí pro osoby, které jsou občany EU tranzitujícími přes ČR a přeshraničními pracovníky
  • pro osoby, které přicestovaly na základě výjimky pro pracovníky mezinárodní dopravy, kritické infrastruktury, diplomaty atd., platí tato povinnost, pokud doba jejich předpokládaného pobytu na území České republiky bude delší než 21 kalendářních dní,
  • pro osoby, které vycestovaly z území České republiky na základě výjimky pro pracovníky mezinárodní dopravy, kritické infrastruktury, diplomaty atd., platí tato povinnost, pokud doba jejich vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní;
 • s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů;
 • s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se všem osobám, pro které neplatí povinnost nahlásit se automaticky svému poskytovateli zdravotních služeb a nastoupit karanténu v délce 14 dnů, nařizuje
  • v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
  • strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19,
  • v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím území;
 • s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se všem osobám, které vstoupí na území České republiky a pro které neplatí povinnost nahlásit se automaticky svému poskytovateli zdravotních služeb a nastoupit karanténu v délce 14 dnů, zakazuje volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou:
  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů.